Διαδραστικός κινηματογράφος «Μαθαίνω να αγαπώ τον άνθρωπο» Interactive Cinema "I Learn to Love Man"

In February 2019 through interactive cinema and the 'Learn to Love' educational program from the photogramma, B1 and B2 students approached human relationships from different places and were asked to respond through actions that preceded them about the diversity of people and their coexistence.

Τον Φεβρουάριο 2019 μέσα από τον διαδραστικό κινηματογράφο και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να αγαπώ τον άνθρωπο» από το φωτόγραμμα οι μαθητές και μαθήτριες του Β1 και Β2 προσέγγισαν τις σχέσεις ανθρώπων από διαφορετικά μέρη και κλήθηκαν να απαντήσουν μέσα από τις δράσεις που προηγήθηκαν σε ερωτήματα σχετικά με τη διαφορετικότητα των ανθρώπων και τη συμβίωση τους.