Επίσκεψη στο i-nous - Visit i-nous

On Thursday 6/12/2018 students from sections B1 and B2 visited the i-nous Digital Learning Institute in the framework of the European Erasmus + program by participating in the 'Diversity' program and creating digital comics. Through their history they conclude that the diversity of peoples and people does not abolish equality between them.

https://www.youtube.com/watch?v=pXquoxA402E&index=3&list=PLQjrMAeMwQONYE...

Tην Πέμπτη 6/12/2018 οι μαθητές/τριες των τμημάτων B1 και B2 επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης i-nous στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrasmus+ συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Διαφορετικότητα» και δημιουργώντας ψηφιακά comics. Μέσα από την ιστορία τους καταλήγουν στο ότι η διαφορετικότητα των λαών και ανθρώπων δεν καταργεί την ισότητα ανάμεσά τους.