ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά τη σχολική χρονιά 2018-19

Εrasmus+
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ2 ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά τη σχολική χρονιά 2018-19
Κάποιες από τις δράσεις που υλοποιήσαμε για να γνωρίσουν οι μαθητές την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη και τους λαούς της, είναι οι παρακάτω:
1. Συζητήσαμε για διάσημες προσωπικότητες της Ευρώπης και τις παρουσιάσαμε.
2. Κατασκευάσαμε παρουσιάσεις για καθεμιά από τις 28 χώρες της Ε.Ε.

Ο δάσκαλος του Γ2
Πάρης Κούρτης